erasmus

Granty Unii Europejskiej na realizację projektów współpracy międzynarodowej opartej na wielostronnym partnerstwie między organizacjami aktywnymi w dziedzinie młodzieży, edukacji, szkoleń a sektorem społeczno-ekonomicznym w krajach programu i państwach partnerskich.

Cele programu:
– promowanie strategicznej współpracy między organizacjami młodzieżowymi i władzami publicznymi w państwach partnerskich;
– zwiększanie potencjału rad młodzieżowych i młodzieżowych platform współpracy, a także władz lokalnych, regionalnych i krajowych zajmujących się młodzieżą w krajach partnerskich;
– organizowanie, badanie i udostępnianie praktyk młodzieżowych;
– rozwój nowych systemów kształcenia zawodowego i symulacji zachowań w typowych sytuacjach związanych z funkcjonowaniem w społeczeństwie;
– rozwój nowych form pracy z młodzieżą, strategicznego wykorzystania otwartych i elastycznych form edukacji, wirtualnej mobilności i otwartych zasobów edukacyjnych (OER), a także lepsze wykorzystanie potencjału technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT);
– rozwijanie współpracy, tworzenia sieci i edukacji rówieśniczej, służących efektywnemu zarządzaniu, internacjonalizacji i rozwijaniu przywództwa organizacji pracujących z młodzieżą.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszelkie publiczne lub prywatne organizacje, organizacje non-profit, organizacje pozarządowe, europejskie pozarządowe organizacje młodzieżowe, krajowe rady młodzieży, organy publiczne szczebla lokalnego, regionalnego i krajowego.

Projekty Budowania Potencjału powinny mieć charakter międzynarodowy i przewidywać udział co najmniej trzech organizacji z trzech różnych krajów, z których co najmniej jedno jest państwem programu, a jedno jest uprawnionym państwem partnerskim.

Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi 150 tys. euro.

Termin składania wniosków w 2017r.:
– 9 lutego, do godz. 12.00 – dla budowania potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego;
– 8 marca, do godz. 12.00 – dla budowania potencjału w dziedzinie młodzieży.

Szczegółowe informacje : http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-budowanie-potencjalu

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/ oraz w przewodniku po programie https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/erasmus-plus-programme-guide_pl.pdf

Źródło: http://www.eurodesk.pl/granty/erasmus-budowanie-potencjalu