Do 31 stycznia 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach VI edycji konkursu stypendialnego Centrum Polsko-Rosyjskiego Stypendium można uzyskać na prowadzenie badań naukowych podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

Celem programu jest umożliwienie stypendystom przeprowadzenia własnych badań na polskich uczelniach i w innych instytucjach naukowych, a także zapoznania się z osiągnięciami polskiej transformacji i zasadami funkcjonowania życia gospodarczego członka UE, a w uzasadnionych wypadkach – również ze sposobem działania wybranych polskich przedsiębiorstw, istotnych dla polskiego życia gospodarczego.

Do programu zgłosić się mogą:

  • pracownicy naukowi będący obywatelami Federacji Rosyjskiej lub pracownicy naukowy zatrudnieni w jednostce naukowej mającej siedzibę na terytorium Federacji Rosyjskiej, posiadający stopień naukowy i udokumentowany dorobek naukowy oraz prowadzący lub zamierzający prowadzić badania naukowe z zakresu stosunków polsko-rosyjskich;
  • osoby będące obywatelem Federacji Rosyjskiej, nieposiadające stopnia naukowego doktora lub równorzędnego, realizujące program studiów doktoranckich lub mające

Wysokość stypendium wypłacanego jednorazowo nie może przekroczyć kwoty 35 000 zł. Miesięczna wysokość stypendium wypłacanego w formie świadczenia okresowego nie może przekroczyć kwoty:

  • 6 500 zł, a w uzasadnionych przypadkach 8 000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden lub dwa miesiące;
  • 5 000 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje jeden semestr;
  • 3 880 zł, jeżeli okres stypendialny obejmuje dwa semestry.

W okresie stypendialnym stypendysta jest obowiązany do aktywnego udziału w życiu naukowym w Rzeczypospolitej Polskiej, obejmującego:

  • pobyt w mieście stołecznym Warszawie przez okres co najmniej dwóch tygodni;
  • udział w co najmniej dwóch konferencjach, sympozjach, wykładach, seminariach lub dyskusjach organizowanych przez ośrodki naukowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których zakres działalności pozostaje w związku z programem stypendium.

Wniosek należy wypełnić w języku polskim lub rosyjskim. Pełna dokumentacja jest dostępna w załącznikach poniżej oraz na stronie cprdip.pl.

Szczegółowe informacje oraz regulamin dostępne są na stronach internetowych :

http://www.cprdip.pl/konkursy,stypendia,vi_edycja.html

http://www.granty-na-badania.com/2016/09/stypendia-naukowe-centrum-polsko.html#.WHdmhrkV4aN

http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-centrum-polsko-rosyjskiego-dialogu-i-porozumienia/

Źródło: http://www.mojestypendium.pl/stypendium_krajowe/stypendia-centrum-polsko-rosyjskiego-dialogu-i-porozumienia/