Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach Działania  1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Poddziałanie 1.1.1. Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej Programu Operacyjnego  Infrastruktura i Środowisko.

Typ projektów podlegających dofinansowaniu:

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej  wykorzystujących biomasę, energię promieniowania słonecznego lub energię geotermalną.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy.

Finanse:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu to 210 mln zł. Maksymalny udział dofinansowania w wydatkach kwalifikowalnych na poziomie projektu jest ustalany zgodnie z przepisami pomocy publicznej, nie więcej niż 85%. Łączna wartość wsparcia ze środków publicznych dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt nie może przekraczać 15 mln euro.

Termin i miejsce składania wniosków:

Wnioski o dofinansowanie należy składać w terminie do 01.03.2017 r.

  • w przypadku podpisania wniosku przy użyciu podpisu elektronicznego, jedynie w formie elektronicznej, przy użyciu Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD), dostępnego na stronie NFOŚiGW pod adresem: https://gwd.nfosigw.gov.pl
  • w innym przypadku – w kancelarii Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Konstruktorska 3A, 02-673 Warszawa.

Szczegółowe informacje znajdują się  na stronie: tutaj

Źródło: www.funduszeeuropejskie.gov.pl