Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand”.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące uczestniczenia przez wnioskodawców w działaniach promocyjnych przewidzianych w 12 branżowych programach promocji oraz 5 programach promocji na rynkach perspektywicznych w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Wnioski o dofinansowanie mogą składać:

Mikroprzedsiębiorcy, mali i średni przedsiębiorcy

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

1) zlokalizowanych w województwie mazowieckim wynosi 20 000 000 zł

2) zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie wynosi 180 000 000 zł.

Miejsce składania wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP www.poir.parp.gov.pl

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej: http://poir.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-do-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-konkursie-do-dzialania-3-3-poir-poddzialanie-3-3-3-wsparcie-msp-w-promocji-marek-produktowych-go-to-brand-iii-konkurs-2017