Nabór kandydatów wskazanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Mając na uwadze zapisy art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), Wydział Gospodarki, Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać wyłącznie organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w przedmiotowym konkursie.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu zawierającym zgodę kandydata na udział w pracach komisji konkursowej oraz na przetwarzanie danych osobowych (zał. 1).

Kandydatów należy zgłaszać do dnia 8 lutego 2017 r.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice z dopiskiem „Komisja konkursowa – Wydział GP”

 Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) dotyczące wyłączenia pracownika.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży.

Zał. 1

Formularz zgłoszeniowy kandydata na członka komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego  konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie działalności wspomagającej rozwój gospodarczy oraz rozwój wspólnot i społeczności lokalnych

 

Organizacja, działająca statutowo w obszarze gospodarki, zgłaszająca kandydata

 

Nazwa organizacji:

 

 

Adres organizacji:

 

 

Osoba do kontaktu (telefon, e-mail):

 

Kandydat zgłaszany przez organizację Imię i nazwisko kandydata:

 

Adres do korespondencji:

 

E-mail:

 

Nr telefonu:

Opis doświadczeń kandydata w ocenie ofert/projektów/wniosków konkursowych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis

kwalifikacji/doświadczeń kandydata w dziedzinie gospodarki

 

 

Oświadczam, że  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich  danych osobowych zawartych w przedstawionym przeze mnie dokumencie na potrzeby udziału w pracach komisji konkursowej – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst  jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).