Fundacja PKO Banku Polskiego ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Do naboru mogą być zgłaszane projekty strategiczne (zakładające długofalową współpracę z podmiotami o zasięgu ogólnopolskim) lub lokalne (Fundacja podejmuje współpracę z podmiotami działającymi lokalnie lub w regionie).

W ramach ogłoszonego naboru ofert można uzyskać dofinansowanie w ramach 7 obszarów:

  • Edukacja: wsparcie nauki, oświaty oraz alternatywnych form edukacji w Polsce.
  • Tradycja: kultywowanie tradycji, ochrona dziedzictwa historycznego oraz wychowanie w duchu patriotyzmu.
  • Nadzieja: pomoc społeczna, skierowana do osób zagrożonych wykluczeniem w szczególności poszkodowanych oraz niepełnosprawnych.
  • Zdrowie: ochrona życia i zdrowia oraz profilaktyka zdrowotna.
  • Kultura: ochrona dziedzictwa narodowego w dziedzinie kultury i sztuki oraz wspieranie twórczości artystycznej młodych polskich artystów, udostępnianej pro bono.
  • Ekologia: podejmowanie inicjatyw społecznych nastawionych na upowszechnianie wiedzy w zakresie ochrony środowiska naturalnego, zwłaszcza akwenów wodnych.
  • Sport: zachęcanie do aktywności fizycznej, w szczególności dzieci i młodzieży, jak również osób niepełnosprawnych.

Podmiot starający się o dotację powinien wypełnić odpowiedni formularz w formie elektronicznej. Więcej informacji na stronie Fundacji.