Trwają kontrole pod kątem spalania odpadów w instalacjach grzewczych

Sezon grzewczy, niskie temperatury i brak wiatru przyczyniają się do pogorszenia jakości powietrza. Główną przyczyną jego zanieczyszczenia jest tzw. „niska emisja”, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych.

Sytuację dodatkowo pogarsza spalanie złej jakości węgla w urządzeniach niespełniających norm emisji spalin. Jak podaje Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, głównym źródłem emisji pyłu PM10 są właśnie przydomowe kotłownie.

Od początku sezonu grzewczego strażnicy miejscy reagują na wszelkie zgłoszenia, dotyczące wątpliwości, co do jakości stosowanych paliw w najbliższym sąsiedztwie. Każda informacja dotycząca spalania odpadów czy nieprawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami jest sprawdzana i weryfikowana przez funkcjonariuszy. Podczas kontroli strażnicy sprawdzają czy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, czy właściciel nieruchomości przyłączył się do istniejącej kanalizacji lub regularnie zapewnia wywóz nieczystości z szamba, a w uzasadnionych przypadkach czym opalany jest budynek.

Do 19 stycznia mundurowi przeprowadzili 19 kontroli palenisk. W przypadku zaistnienia podejrzenia spalania odpadów, pobrane z kotła próbki trafiły do Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o.o. w Jastrzębiu-Zdroju, z którym współpracuje Straż Miejska. Przeprowadzone w laboratorium szczegółowe ekspertyzy dostarczonego materiału ujawniły niejednokrotnie spalanie takich odpadów jak np. tworzywa sztuczne, farby, kolorowe gazety, tkaniny, gumy i elementy PCV. W związku z tym uzyskano wyraźne przekroczenie pierwiastków, min.: cynku, kadmu, chloru czy tytanu.

Na podstawie badania można stwierdzić obecność różnych, niespalonych elementów, będących pozostałością po materiale użytym do palenia w piecu.

Grzywna za spalanie odpadów nałożona w drodze mandatu karnego przez funkcjonariusza Straży Miejskiej może wynieść 500 zł. Jeśli sprawa trafi do Sądu Rejonowego, kwota grzywny może wzrosnąć nawet do 5000 zł.

Przypominamy, że sprawę dotyczącą prawa do wejścia na teren nieruchomości oraz do kotłowni w celu przeprowadzenia kontroli reguluje art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Strażnik dokonuje kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój. Podczas wykonywania kontroli funkcjonariusz Straży Miejskiej ma prawo do wstępu wraz z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gospodarcza przez całą dobę, a w godzinach od 6.00 do 22.00 na pozostałe.

Strażnik może przeprowadzić badania, bądź wykonać inne, niezbędne czynności kontrolne. Może również żądać pisemnych lub ustnych informacji oraz wezwać i przesłuchać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Funkcjonariusz ma prawo żądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. Utrudnianie lub uniemożliwienie wykonania strażnikowi kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 § 1 Kodeksu karnego).

6 5 4 2 1