Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym  lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 18.01.2017 r. wpłynęły oferty na realizację zadań publicznych pod nazwą:

▪  Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI,

▪ Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje.

Oferty złożyło Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii Oddział w Katowicach
z siedzibą przy ul. Warszawska 19, 40-009 Katowice.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. od 24.01.2017 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – Szansa dla każdego warsztaty i prelekcje

Oferta – Cukierki

formularz_uwagi_male_grant

Protokół – Szansa dla Każdego

Protokół – Program Wczesnej Profilaktyki CUKIERKI