Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-001/17 (daw. POWR.02.17.00-IP.04-00-013/16) pn. „Centrum Arbitrażu i Mediacji – Koordynator”.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się: 

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 938 000 PLN

Celem konkursu jest wyłonienie do dofinansowania projektu przewidującego utworzenie oraz funkcjonowanie Centrum Arbitrażu i Mediacji  – Koordynatora (CAM-K), a także standaryzację działania już istniejących Centrów.

Nabór trwa od 23.01.2017 do 15.02.2017

Termin rozstrzygnięcia konkursu 2017-04-15

 Szczegółowe informacje znajdują się na str. www oraz w regulaminie konkursu