Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 2178), z Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów (UEPiK) mogą korzystać organizacje nieprowadzące działalności gospodarczej, niemające statusu organizacji pożytku publicznego, których przychody z poprzedniego roku nie przekroczyły 100 tysięcy złotych.

Aby organizacja mogła skorzystać z uproszczonej ewidencji musi spełnić następujące wymagania ustawowe:

 • działa w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • nie prowadzi działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,
 • nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego,
 • osiąga przychody wyłącznie:
  • z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  • z działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  • z tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  • z tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywana działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na rachunkach,
 • w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji     przychodów i kosztów osiągnęła przychody wyłącznie z ww. tytułów, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł. Spełnienie tego wymogu nie ma zastosowania w roku podatkowym, w którym jednostka rozpoczęła działalność.

Uproszczenie księgowości sprawdzi się najlepiej w organizacjach, które mają: niewielkie aktywa, środki na koncie bankowym lub środki w kasie, brak lub mało należności dla organizacji lub zobowiązań. Mają niezróżnicowane przychody. Nie zatrudniają pracowników lub wypłacają jedynie pojedyncze wynagrodzenia w ciągu roku. Nie starają się o status OPP lub prowadzą działalność gospodarczą.

Więcej informacji na stronach: Ministerstwo Finansów – komunikat lub Rozporządzenie.