1 Lutego 2017

Konkurs ma na celu wyłonienie projektów zakładających opracowanie i wdrożenie programu szkoleń z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej dla kadr prokuratury w jednym z dwóch modułów.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

3 240 000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

100%

1) zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej i skarbowej – problematyka wyłudzeń podatku VAT – dostępna alokacja 1 480 000 PLN

2) zwalczanie i zapobieganie przestępczości gospodarczej dokonywanej przy użyciu internetu i systemów informatycznych / komputerowych, w tym współpraca z międzynarodowymi instytucjami i organami monitorującymi internet – dostępna alokacja 1 760 000 PLN.

 

Szkoleniami w projekcie powinno zostać objętych min. 800 osób.

W ramach konkursu o dofinansowanie mogą ubiegać się:

organizacje pozarządowe,

partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

przedsiębiorcy,

szkoły wyższe,

jednostki naukowe,

Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

2017-05-25

Miejsce składania wniosków

Ministerstwo Sprawiedliwości

Departament Strategii i Funduszy Europejskich

Al. Ujazdowskie 11

00-950 Warszawa

Sposób składania wniosków

Wnioski należy składać w formie elektronicznej, na obowiązującym formularzu, za pośrednictwem Systemu Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA (https://www.sowa.efs.gov.pl/).

Regulamin oraz szczegółowe informacje znajdują się na str. internetowej

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-5/

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/32161/Regulamin_konkursu.pdf