Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs ofert na: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017”. Głównym celem konkursu jest stworzenie warunków do zacieśniania współpracy w sferach: politycznej, gospodarczej, samorządowej, medialnej, kulturalnej, naukowo-technicznej i młodzieżowej.

Zgłoszone projekty, powinny odnosić się do następujących zagadnień:

 1. 40. rocznica Karty ’77 – polski i czeski wkład w dziedzinie przestrzegania praw człowieka;
 2. tolerancja i wolność na szlakach wzajemnych kontaktów polsko-czeskich;
 3. współpraca młodzieżowa jako narzędzie do budowania trwałych partnerstw między podmiotami polskimi i czeskimi.

W konkursie mogą uczestniczyć następujące podmioty:

 • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:
  • stowarzyszenia (w tym stowarzyszenia JST) i fundacje,
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników,
  • spółdzielnie socjalne,
 • publiczne lub niepubliczne szkoły wyższe, instytuty badawcze.

Przewidywany okres realizacji zadania: od 1 kwietnia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. Na realizację wybranych ofert przeznaczono 430 000,00 złotych

Oferty należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

Al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa; z dopiskiem na kopercie: KONKURS – „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2017” lub dostarczyć osobiście do Dziennika Podawczego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, w godzinach 815-1615 od poniedziałku do piątku.

Ostateczny termin składania ofert upływa 1 marca 2017 r. o godz. 16.15.