Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach rozpoczął nabór projektów do „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na 2016 i 2017”. W ramach programu o dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki samorządowe oraz organizacje pożytku publicznego.

Oferty należy składać w zakresie następujących celów szczegółowych (podane kwoty są maksymalnymi sumami o jakie można się ubiegać):

Cel szczegółowy 1. Bezpieczeństwo w miejscach publicznych ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia lokalnych systemów bezpieczeństwa

 • cel szczegółowy nr 1 – 100 000 zł a w tym:
  • cel priorytetowy 1a: „Dzielnicowy bliżej nas” dotyczący współpracy terenowych społeczności lokalnych z dzielnicowymi – 50.000 zł
  • cel obligatoryjny 1b: modernizacja przejść dla pieszych na drogach gminnych w celu poprawy infrastruktury bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 100.000 zł
 • mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – 25.000 zł

Cel szczegółowy 2. Przeciwdziałanie zjawiskom patologii oraz ochrona dzieci i młodzieży

 • cel szczegółowy nr 2 – 100 000 zł a w tym:
  • cel priorytetowy 2a: przeciwdziałanie internetowemu hejtowi i mowie nienawiści w szkołach / wśród dzieci i młodzieży – 100 000 zł
  • cel priorytetowy 2b: zapobieganie i walka z „dopalaczami” – 100 000 zł
 • mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – 25.000 zł

Cel szczegółowy 3. Edukacja dla bezpieczeństwa

 • cel szczegółowy nr 3 – 100 000 zł a w tym:
 • cel dodatkowy: wsparcie działań w zakresie edukacji osób starszych (seniorów) –100 000 zł
 • mikroprojekty (projekt lokalny o zasięgu „mikro”, tj. dla społeczności do 10.000 odbiorców) – 25.000 zł

Podmiot starający się o dofinansowanie w ramach naboru, musi wykazać w swojej ofercie minimalnie 20% wkład własny. W ramach postępowania kwalifikacyjnego zostanie wyłonionych 15 ofert, które przejdą do następnego etapu.

Więcej informacji można uzyskać na stronie programu lub telefonicznie w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach pod nr (32) 20-77-150.