Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła 2 lutego 2017 r. konkurs na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2 Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

Do udziału w konkursie mogą się zgłaszać podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, oraz organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do 23 lutego 2017 r. na adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa z dopiskiem na kopercie: Konkurs NPZ, zadanie: ….  , Numer zadania konkursowego ….. Więcej informacji na stronie PARPA.