Ruszył nabór ofert, do konkursu ogłoszonego przez Zarząd Województwa Śląskiego, w dziedzinie kultury oraz ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

Do udziału w konkursie uprawnione są następujące podmioty:

  • organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
  • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;
  • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
  • spółdzielnie socjalne;
  • spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o  sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Oferty na realizację zadania mogą być składane w oparciu o następujące zagadnienia:

  • Edukacja do kultury;
  • Dostęp do kultury – mobilna kultura;
  • Wspieranie środowisk twórczych;
  • Wydarzenia kulturalne o szczególnym znaczeniu dla regionu;
  • Ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego regionu (materialnego i niematerialnego).

W ramach konkursu można otrzymać maksymalną kwotę dotacji w wysokości 10 000,00 zł, przy czym nie może ona przekroczyć 70% wartości zadania (kosztów kwalifikowanych). Oferty należy składać do 1 marca 2017 r. Więcej informacji można uzyskać w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, tel. (32) 77 40 004 oraz w Międzywydziałowym Zespole Zadaniowym Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej pod nr tel. (33) 48 53 288 lub na stronie konkursu.