Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. (Dz.U.2016.446 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr XII.136.2016 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 27 października 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 oraz na wniosek Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na wspieranie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2017.

Zarządzenie nr Or-IV.0050.95.2017 w sprawie zatwierdzenia rozstrzygnięć Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na wsparcie zadań publicznych Miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie kultury w roku 2017.