Ruszył konkurs w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 „Kredyt na innowacje technologiczne”. Jest to konkurs dający możliwość pozyskania milionów złotych na rozwój przedsiębiorstwa.

Wsparciem objęte są projekty polegające na wdrożeniu innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie ubiegać się mogą projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne przyznawany jest na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%. O dofinansowanie mogą starać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terenie Polski.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu:

6 mln zł.

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków prowadzony zaś będzie od 20 lutego do 29 marca 2017 r.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

 

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego: numer telefonu  32 209 59 60;  516 788 590 lub adresem e-mail marcin.germanek@frsp.eu.

Strona internetowa organizatora  http://www.frsp.eu/kredyt-na-innowacje-technologiczne/