Wycinka drzew z nowymi przepisami

Od początku tego roku właściciele prywatnych posesji mają możliwość bez zezwolenia wyciąć drzewa i krzewy. Nowelizacja ustawy o ochronie przyrody i ustawy o lasach wprowadziła wiele zmian mówiących także o wyjątkach od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Obecnie zezwolenie na usunięcie zieleni nie jest wymagane m.in. w odniesieniu do:

– drzew lub krzewów (bez względu na obwód oraz gatunek), które rosną na nieruchomościach stanowiących własność (nie dotyczy użytkowania wieczystego) osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej;

– drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowych do użytkowania rolniczego;

– krzewu albo krzewów rosnących w skupisku o powierzchni do 25 m²;

– drzew, których obwód pnia na wysokości 130 cm nie przekracza: 100 cm w przypadku topoli, wierzb, kasztanowca zwyczajnego, klonu jesionolistnego, klonu srebrzystego, robinii akacjowej, platanu klonolistnego oraz 50 cm w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Dotychczasowe przepisy wymagały od właścicieli posesji wystąpienia do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie zezwolenia na takie działania. Ustawa przewiduje teraz także łatwiejszy sposób ustalania opłaty za usunięcie drzew i krzewów, bez konieczności stosowania współczynników różnicujących opłaty w zależności od miejsca, w którym rośnie usuwane drzewo i krzew oraz bez stosowania zróżnicowanych jak dotąd stawek. W ramach nowelizacji ustawy, rady gmin mogą podejmować uchwały, w których określać będą w jakich wypadkach nie obowiązują zezwolenia na wycinkę na ich terenie. Mogą wskazać też jakich drzew nie można wyciąć lub na które gatunki obowiązują zezwolenia. Wśród kryteriów wymienianych w ustawie są m.in.: gatunek, wpis do rejestru zabytków, czy wycinka związana z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Należy podkreślić też fakt, że ustawa nie zwalnia z przestrzegania przepisów dotyczących ochrony gatunkowej i w tym zakresie przepisy nie zmieniły się. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie przyrody okres lęgowy ptaków trwa od 1 marca do 15 października i w tym czasie wycinkę prowadzić należy rozważnie i po uprzednim przeprowadzeniu specjalistycznej kontroli w celu wykluczenia obecności chronionych gatunków. W przypadku zlokalizowania siedliska ptaków w danym terminie na drzewach przeznaczonych do wycinki lub w jego pobliżu należy uzyskać zezwolenie regionalnego dyrektora ochrony środowiska. W przypadku zieleni rosnącej na terenach objętych ochroną zabytkową nadal należy uzyskać zgodę wojewódzkiego konserwatora zabytków. Zmiana przepisów w zakresie usuwanie drzew nie dotyczy lasów.