Wydział Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogłasza nabór kandydatów/kandydatek do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 roku.

Zgłoszeń mogą dokonywać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez podmioty biorące udział w ww. konkursie.

Zgłoszenia należy dokonać na załączonym poniżej formularzu do 1 marca br.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście lub przesłać na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice. Dodatkowych informacji udzielają pracownice Wydziału Kultury, pod nr telefonu tel. (032) 77 40 004.

Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży i wyżywienia.

 

Formularz zgłoszeniowy kandydata/-tki do udziału w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 roku.

Organizacja zgłaszająca
Nazwa:

Adres:

Osoba do kontaktu (telefon, mail):

Osoba zgłaszana przez organizację
Imię i nazwisko:

Telefon:

mail:

Doświadczenie kandydata w ocenie ofert/projektów/wniosków konkursowych
 
Kwalifikacje/doświadczenia kandydata w dziedzinie kultury i upowszechniania dziedzictwa kulturowego
 
Doświadczenie kandydata we współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych
 

Wyrażam zgodę na udział w pracach komisji konkursowej oceniającej merytorycznie oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury i upowszechniania dziedzictwa kulturowego w 2017 r.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu wyboru członków komisji konkursowej oraz przeprowadzanej procedury otwartego konkursu ofert.

 

 

…………………………………………………….

data i podpis kandydata/-tki