Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 13.02.2017 wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą „Edukacja ekologiczna Śląskiego Ogrodu Botanicznego realizowana na rzecz Miasta Jastrzębie-Zdrój”, złożona przez Śląski Ogród Botaniczny – Związek Stowarzyszeń z siedzibą przy ul. Sosnowej 5, 43-190 Mikołów.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty, tj. od 17.02.2017 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Formularz uwag do oferty

Oferta

Pełnomocnictwo

Upoważnienie

Protokół