Rusza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, które będą realizowane w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.

Podmiotami uprawnionymi do uczestnictwa w konkursie są organizacje, których podstawowym celem statutowym jest upowszechnianie sportu i kultury fizycznej. Oferty można składać w ramach następujących obszarach:

 • Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
 • Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim;
 • Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Głównymi celami ogłoszonego konkursu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki są m.in.:

 • zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;
 • tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;
 • wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;
 • promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych.

Oferta musi spełniać wymogi formalne określone w konkursie. Organizacja ubiegająca o dotację powinna złożyć następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz oferty  oraz załączniki nr 1, 2, 3;
 • wydruk komputerowy lub wyciąg aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualny wyciąg z innego rejestru bądź ewidencji;
 • statut potwierdzony za zgodnością z oryginałem (na każdej ze stron) przez upoważnione osoby (zgodnie z KRS lub właściwą ewidencją;
 • sprawozdania merytoryczne i finansowe z roku 2015 podpisane przez upoważnione osoby.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 6 marca 2017 roku. Więcej informacji można znaleźć na stronie ministerstwa.