Rusza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ofert na realizację zadań w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym.

Zadania realizowane w ramach konkursu powinny wpisywać się w następujące ramy:

  • upowszechnianie wiedzy na temat zdrowia psychicznego, kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu,
  • budowanie i ochronę zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, profilaktykę i wczesne wykrywanie depresji oraz zaburzeń zachowania mogących doprowadzić do zaburzeń psychicznych, uzależnień lub być ich objawami zaburzeń zachowania,
  • wzmocnienie zdrowia psychicznego osób pracujących w zakresie radzenia sobie ze stresem, profilaktyki i wczesnego wykrywania depresji oraz umiejętności zachowania równowagi między pracą a życiem prywatnym,
  • wzmocnienie zdrowia psychicznego osób z grupy zagrożonej zaburzeniami depresyjnymi oraz myślami suicydalnymi,
  • utrzymanie w aktywności osób w wieku senioralnym,
  • kształtowanie właściwych postaw społecznych przeciwdziałających stygmatyzacji i dyskryminacji, likwidację stereotypów, błędnych wyobrażeń i mitów wobec osób z zaburzeniami psychicznymi.

Wnioskowana dotacja nie może przekroczyć 25 000,00 zł oraz nie  może stanowić więcej jak 80% całkowitych kosztów zadania. Wymagany wkład finansowy musi stanowić co najmniej 10% wnioskowanej kwoty dotacji.

Oferty należy składać do 17 marca 2017 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach przy ul. Ligonia 46 lub w Międzywydziałowych Zespołach Zadaniowych Urzędu Marszałkowskiego w Bielsku-Białej przy ul. Piastowskiej 40. Oferta powinna zostać dostarczona w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs –Promocja zdrowia psychicznego i zapobieganie zaburzeniom psychicznym”. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 14 kwietnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Województwa Śląskiego.