Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ogłasza nabór do komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach konkursu ofert na realizację zadania Województwa Śląskiego z zakresu zdrowia Publicznego w 2017 roku.

Urząd Marszałkowski ogłasza nabór do zadania pod nazwą: „Wsparcie działań promujących zdrowie z zakresu: profilaktyki otyłości i nadwagi, profilaktyki chorób płuc ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki antynikotynowej, profilaktyki onkologicznej, profilaktyki chorób układu krążenia, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku senioralnym” przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.).

W skład komisji powołuje się dwie osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dwóch różnych subregionów województwa śląskiego.

Za udział w pracach komisji nie przysługuje wynagrodzenie oraz zwrot kosztów podróży i wyżywienia. Zgłoszenia należy dokonać w formie pisemnej i przesłać na adres: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, 40-037 Katowice, ul. Ligonia 46 lub złożyć osobiście  w Kancelarii Ogólnej Urzędu (pokój nr 164) w terminie do 8 marca 2017 r. Zgłoszenia złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje:

http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=786&id_menu=645