Został ogłoszony otwarty konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2017 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego,  ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów destrukcji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historycznej    i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

O dotacje mogą się starać osoby, które są właścicielem lub posiadaczem zabytku, znajdującego się w województwie śląskim i wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego (z wyłączeniem zabytków będących  w posiadaniu jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, które są finansowane ze środków finansowych przyznanych odpowiednio przez dysponentów części budżetowych bądź jednostki samorządu terytorialnego, którym podlegają te jednostki).

  • Nabór ofert – do 9 marca 2017 r. do godz. 14:00.
  • Na realizację konkursu przeznacza się kwotę: 500 000 zł

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www: http://slaskie.pl/strona_n.php?jezyk=pl&grupa=42&id=780&id_menu=645