1. Do 31 marca 2017 r. – wszystkie organizacje pozarządowe, które nie wybrały uproszczonej księgowości są zobowiązane do sporządzenia sprawozdania finansowego. W tym samym terminie należy sporządzić i przesłać do właściwego urzędu skarbowego, deklarację CIT-8 wraz z wymaganymi załącznikami tj. CIT-8/O i CIT-D (obowiązek złożenia deklaracji dotyczy wszystkich organizacji bez względu na to czy w poprzednim roku prowadziły działalność czy nie).

 

  1. Do 30 czerwca 2017 r. – organizacja musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe za poprzedni rok (w formie uchwały odpowiedniego organu – zarządu, walnego zebrania, sprawozdanie podpisuje cały zarząd, sprawozdanie należy umieścić na stronie internetowej organizacji).
  2. Do 10 lipca 2017 r. – wszystkie organizacje muszą przekazać do właściwego urzędu skarbowego zatwierdzone sprawozdanie finansowe wraz ze stosowną uchwałą.
  3. Do 15 lipca 2017 r. – organizacje prowadzące działalność gospodarczą są zobowiązane do wypełnienia formularza KRS-Z30 i przesłania go wraz ze sprawozdaniem finansowym i uchwałą o jego zatwierdzeniu do Krajowego Rejestru Sądowego. W tym samym terminie organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego muszą umieścić na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej sprawozdanie merytoryczne oraz zatwierdzone sprawozdanie finansowe (obowiązek ten dotyczy TYLKO organizacji, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym).
  4. Do 30 listopada 2017 r. – organizacje posiadające status Organizacji Pożytku Publicznego, których rok obrotowy jest inny niż rok kalendarzowy są zobowiązane do opublikowania na stronie MRPiP sprawozdania merytorycznego oraz zatwierdzonego sprawozdania finansowego.
  5. Do 31 grudnia 2017 r. – fundacje muszą złożyć do właściwego Ministra sprawozdanie merytoryczne. Wzór takiego sprawozdania określił Minister Sprawiedliwości. Fundacja powinna także zamieścić je na swojej stronie internetowej. Obowiązek ten jednak nie dotyczy fundacji, które posiadają status OPP i zamieściły już sprawozdanie merytoryczne na stronie pozytek.gov.pl.