Nabór wniosków w ramach fazy B+R programu priorytetowego „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”.

 

Cel programu

Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych służących ograniczeniu oddziaływania zakładów/instalacji/urządzeń na środowisko oraz wykorzystaniu lub produkcji technologii, wpisujących się w jeden z obszarów Krajowych Inteligentnych Specjalizacji:

– Zrównoważona energetyka

– Surowce naturalne i gospodarka odpadami

 

Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski należy składać do 31.03.2017 r., do godz. 15.30.

 

Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji lub pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych”, zwanego dalej „programem priorytetowym”.

 

Intensywność dofinansowania w ramach fazy B+R

Dofinansowanie w formie dotacji. Maksymalny poziom dofinansowania w przypadku:

– mikro i małych przedsiębiorstw – do 80% kosztów kwalifikowanych,

– średnich przedsiębiorstw – do 70% kosztów kwalifikowanych,

– dużych przedsiębiorstw – do 60% kosztów kwalifikowanych,

 

Dofinansowanie w formie pożyczki. Maksymalny poziom dofinansowania – do 85 % kosztów kwalifikowanych, przy czym nie ma możliwości łączenia tych dwóch form wsparcia.

 

Beneficjenci

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej prowadzący działalność gospodarczą w formie przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Regulamin naboru wniosków