Otwarty konkurs ofert

Został ogłoszony otwarty konkurs ofert na wspieranie zadań publicznych miasta Jastrzębie-Zdrój w dziedzinie edukacji na 2017 rok. Wysokość środków przeznaczonych na ten cel wynosi 10 450 zł.

Oferty mogą składać:

1) organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

4) spółdzielnie socjalne,

5) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016, poz. 176 1170 i 1171), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć do 31 marca do godz. 14.00 w kancelarii Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, (pok. 020A), al. Piłsudskiego 60, (liczy się data wpływu do kancelarii, również w przypadku wysłania oferty pocztą).

 

Szczegóły można znaleźć tutaj