Wkrótce ruszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Wnioski mogą składać m.in.:

– szkoły artystyczne prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego oraz jednostki samorządu terytorialnego na rzecz szkół artystycznych,

– jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe instytucje kultury,

– organizacje pozarządowe,

– zarządzające obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO inne niż wymienione powyżej.

 

Dofinansowanie można otrzymać na:

– prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy obiektach i na obszarach zabytkowych i zespołach tych obiektów oraz w ich otoczeniu,

– rozbudowę, przebudowę i remont niezabytkowej infrastruktury na cele działalności kulturalnej, edukacji artystycznej, archiwów,

– zakup trwałego wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej oraz realizacji prac konserwatorskich,

– tworzenie i modernizację wystaw stałych,

– ochronę i zachowanie zabytkowych ogrodów i parków,

– konserwację zabytków ruchomych oraz zabytkowych muzealiów, starodruków, księgozbiorów, materiałów bibliotecznych, archiwalnych i zbiorów audiowizualnych (w tym filmowych) oraz ich ochronę i udostępnienie poprzez proces digitalizacji (digitalizacja wyłącznie jako element projektu infrastrukturalnego),

– zabezpieczenie obiektów przed kradzieżą i zniszczeniem (jako element projektu infrastrukturalnego),

– rozbudowę, przebudowę i remont pomieszczeń lub obiektów z przeznaczeniem na magazyny studyjne.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

500 000 000 PLN

Wnioski można składać od 3 kwietnia do 4 maja.

 

Źródło: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/81-ochrona-dziedzictwa-kulturowego-i-rozwoj-zasobow-kultury-3/