Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków (https://lsi1420.parp.gov.pl/home) udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej PARP w terminie: od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00).

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wdrożenia wyników oraz badawczo-rozwojowych przeprowadzonych przez wnioskodawcę samodzielnie lub na jego zlecenie prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług).

Przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy.

Informacje o wysokości dofinansowania oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są na str. WWW: