Podmioty ekonomii społecznej mają możliwość korzystania z preferencyjnych pożyczek, skierowanych wyłącznie dla nich. Z końcem grudnia 2016 r. Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych (TISE) oraz Funduszem Regionu Wałbrzyskiego, którzy pełnić będą rolę pośredników finansowych w udzielanych przedsiębiorstwom społecznym pożyczkach. Fundusz Regionu Wałbrzyskiego obsługiwać będzie podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa dolnośląskiego, lubuskiego, wielkopolskiego i opolskiego, zaś TISE dla pozostałych dwunastu województw.

Na realizację obecnego wsparcia zwrotnego przeznaczono łącznie blisko 160 mln zł, a zawarte umowy dotyczą pierwszej transzy tych środków, czyli 35 mln zł. Umożliwią one co najmniej 2030 przedsiębiorstwom społecznym np. spółdzielniom socjalnym i organizacjom pozarządowym, zaciągnięcie pożyczek na finansowanie ich potrzeb rozwojowych i inwestycyjnych, a także na zapewnienie bieżącej płynności.

Pożyczkę można otrzymać na:

1) Pożyczka na start – przeznaczona dla PES na rozpoczęcie działalności lub dla podmiotów będących we wczesnej fazie rozwoju, tj. działających nie dłużej niż 12 miesięcy:

  • maksymalna wartość pożyczki do 100 tys. zł,
  • pożyczkobiorca może zaciągnąć maksymalnie dwie pożyczki na start, tj. jedną pożyczkę z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów funkcjonowania PES we wczesnej fazie rozwoju działalności gospodarczej oraz dodatkowo jedną pożyczkę na utworzenie miejsca/miejsc pracy,
  • oprocentowanie pożyczki wynosi w skali roku 1,75% z możliwością obniżenia oprocentowania do 0,88%*.

2) Pożyczka na rozwój – przeznaczona dla PES działających powyżej 12 miesięcy:

  • maksymalna wartość pożyczki na realizację jednego przedsięwzięcia wynosi 500 tys. zł;
  • pożyczkobiorca może zaciągnąć więcej niż jedną pożyczkę, pod warunkiem, że łączna wartość finansowania nie przekroczy 1 mln zł;
  • oprocentowanie Pożyczki uzależnione jest od kwoty finansowania:
  1. do kwoty 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki wynosi 1,75%, z możliwością obniżenia oprocentowania do 0,88%*
  2. powyżej kwoty 100 tys. PLN – oprocentowanie pożyczki wynosi od 2,83% i może ulec obniżeniu do 1,75%, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba nowych miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. PLN pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy;

 

Szczegółowe informacje w zakresie pożyczek dostępne są na stronie internetowej:

http://wiadomosci.ngo.pl/wiadomosc/2037833.html?utm_source=prenumerata_ekonomia_spoleczna&utm_medium=email&utm_campaign=16.03.2017