Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury fizycznej w zakresie: Imprezy prestiżowe realizowane na obszarze Województwa Śląskiego. Przewidywany okres realizacji zadania: 28.04.2017 r. – 30.06.2017 r.

Podmiotami uprawnionymi do udziału w konkursie ofert są:

– organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

– stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

– spółdzielnie socjalne,

– spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie które, nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Na realizację otwartego konkursu, Urząd Marszałkowski przeznaczył 260 000,00 zł. Wielkość wnioskowanej dotacji nie może być większa jak 80% całości kosztów kwalifikowanych i może zostać wykorzystana na pokrycie następujących wydatków:

  • wyżywienie do 20% przyznanej dotacji, zakwaterowanie, transport, zakup paliwa i oleju,
  • wynajem obiektów i sprzętu (z wyjątkiem kosztów wynajmu obiektów własnych lub dzierżawionych),
  • obsługa sędziowska (bez zakwaterowania, wyżywienia i transportu),
  • obsługa medyczna, obsługa techniczna,
  • obsługa techniczna realizowana w formach umów zleceń i o dzieło do wysokości 300 złotych brutto z rachunku,
  • koszulki okolicznościowe do kwoty jednostkowej w wysokości 20 złotych brutto (z umieszczonym logo Województwa Śląskiego zgodnie z wytycznymi zawartymi na stronie Województwa Śląskiego), puchary, dyplomy, medale, statuetki, patery (do jednostkowej wysokości 300 złotych brutto z załączeniem protokołu komisji z wręczenia),
  • usługi wydawnicze i poligraficzne oraz materiały związane z organizacją zawodów,
  • zakup sprzętu sportowego i specjalistycznego oraz materiałów niezbędnych do realizacji zadania (za wyjątkiem ubiorów sportowych). Wartość jednostkowa zakupu nie może przekroczyć 3.500 złotych brutto.

Termin składania ofert upływa 04.04.2017 roku o godz. 14. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 27.04.2017 roku.

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego: http://bip.slaskie.pl/index.php?jezyk=&grupa=36&id=799&id_menu=100