Trwa nabór wniosków na realizację zadań w ramach ministerialnego programu „KLUB”. Wnioski o dofinansowanie należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 21 kwietnia 2017 r. Adresatami programu są kluby sportowe nieprowadzące działalności gospodarczej działające w formie stowarzyszenia, których celem statutowym jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe. Organizacja wnioskująca o dofinansowanie musi prowadzić formalnie zarejestrowaną działalność sportową na co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku.

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na:

  • wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy),
  • organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).

W ramach programu na realizację zadań Ministerstwo przeznaczyło ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej kwotę 30 000 000, 00 zł.

Uczestnikami zajęć oraz obozów sportowych mogą być wyłącznie osoby do 18. roku życia. Kluby sportowe mogą ubiegać się o dofinansowanie jednej lub więcej sekcji. Kluby jednosekcyjne wnioskują o kwotę: 10 000 zł. Kluby wielosekcyjne wnioskują o kwotę: 15 000 zł.

Wniosek musi zostać sporządzony na obowiązujących formularzach, które są dostępne pod adresem https://wnioski.msit.gov.pl. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie należy wydrukować go, podpisać i wysłać pocztą na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14. Koperta musi być opatrzona dopiskiem: „Program „Klub” 2017”.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki pod adresem: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2017-rok/1980,Minister-Sportu-i-Turystyki-oglasza-nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2017-roku-pro.html