Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym  lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 14.03.2017 r. wpłynęła oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą: „W sieci uzależnień”. Oferta została złożona przez Fundację Fenix – „Powstań do Życia” z siedzibą przy ul. Pawła Pośpiecha 1A, 44-300 Wodzisław Śląski.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia oferty tj. od 21.03.2017 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój,  al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Oferta – pismo

Oferta

Formularz uwag

Protokół