Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór ofert na uzupełniające otwarte konkursy ofert w następujących ramach:

  • „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego – edycja 2017”;
  • „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego” – edycja 2017;
  • „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska” – edycja 2017.

Do składania wniosków uprawnione są organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 2 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie jak również instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej.

Realizacja zadania zawiera się w terminie od 1 czerwca 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa:

http://www.mpips.gov.pl/pomoc spoleczna/konkursy/rok-2017/aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu–nowy-wymiar-2020/