W kwietniu 2017 r. Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój rozpoczyna kontrolę działalności gospodarczej przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych.

Kontrola będzie prowadzona w zakresie:

  • Prawidłowości składanych corocznie oświadczeń o wartości sprzedanego alkoholu w roku poprzednim. Na podstawie danych zawartych w oświadczeniu wyliczana jest opłata roczna za korzystanie ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Celem kontroli jest ustalenie, czy dane zawarte w oświadczeniu odzwierciedlają faktyczną wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów w danym punkcie.

  • Przestrzegania zasad i warunków korzystania ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:

a/ czy jest uwidoczniona informacja o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych

b/ czy jest informacja o zakazie sprzedaży napojów alkoholowych osobom do lat 18

c/ czy sprzedawano napoje alkoholowe osobom do lat 18

d/  czy żądano okazania dokumentu potwierdzającego wiek nabywcy

e/ czy sprzedawano napoje alkoholowe osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości

f/  czy sprzedawano na kredyt lub pod zastaw

g/ czy jest wydzielone stoisko do sprzedaży napojów alkoholowych zawierających pow. 4,5%  alkoholu w placówkach samoobsługowych o powierzchni pow. 200 m2

h/  czy przestrzegane są warunki prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych:
– wniesienie opłaty
– zaopatrywanie się w napoje alkoholowe u hurtowników posiadających odpowiednie zezwolenie
– posiadanie tytułu prawnego do lokalu
– sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z posiadanym zezwoleniem

Kontrole przeprowadzane będą po wcześniejszym zawiadomieniu przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli dotyczącej konkretnego punktu sprzedaży.

W razie wykrycia nieprawdziwych danych w oświadczeniu lub stwierdzenia nieprzestrzegania zasad i warunków korzystania ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, przedsiębiorca może utracić zezwolenie i możliwość ubiegania się o kolejne przez okres trzech lat od dnia wydania decyzji cofającej zezwolenie.