Ministerstwo Sprawiedliwości – Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-004/17

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  • organizacje pozarządowe,
  • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe,
  • jednostki naukowe,
  • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury.

Konkurs ma na celu wyłonienie wykonawcy opracowania nowej oferty szkoleniowej dla kadry orzeczniczej sądów powszechnych (sędziowie, asesorzy sądowi i referendarze sądowi) oraz dla asystentów sędziów w sądach powszechnych, którzy kierują lub w przyszłości mogą kierować strony spraw gospodarczych do mediacji.

W ramach konkursu realizowany jest następujący typ projektów: Szkolenia oraz studia podyplomowe dla sędziów, urzędników i innych pracowników zatrudnionych w sądach powszechnych, prokuratorów, urzędników i innych pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury z zakresu prawa gospodarczego, mediacji w sprawach gospodarczych, informatyki śledczej, ochrony konsumenta, zwalczania i zapobiegania przestępczości gospodarczej i skarbowej, prawa dotyczącego własności intelektualnej, prawa.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

500 000 PLN

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

100%

Konkurs będzie trwał od 06.04.2017 do 28.04.2017

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumenty znajdują się na str. www http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/217-skuteczny-wymiar-sprawiedliwosci-7/