Projekt jest realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPSL.07.01.03-24-01H4/15-00 zawartej pomiędzy Wielkopolskim Instytutem Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji Łukasz Dymek zwanym dalej „Beneficjentem”, działającym w imieniu własnym a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach.

Projekt skierowany jest do mieszkańców woj. śląskiego w wieku powyżej 30 roku życia, o niskich kwalifikacjach, maksymalnie średnim wykształceniem, pozostających bez pracy, w szczególności:

-osób długotrwale bezrobotnych,

-kobiet,

-osób niepełnosprawnych,

-osób powyżej 50 roku życia.

 

Celem głównym projektu jest wzrost aktywności zawodowej 140 osób powyżej 30 roku życia o niskich kwalifikacjach z województwa śląskiego, bezrobotnych i biernych zawodowo, w tym osób długotrwale bezrobotnych, osób niepełnosprawnych oraz osób powyżej 50 roku życia, poprzez identyfikację potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia, doradztwo zawodowe, szkolenia, staże oraz pośrednictwo pracy realizowane w okresie realizacji projektu 01.09.2016-31.12.2017r.

W ramach projektu można uzyskać

-Wsparcie zawodowe, które składa się w dwóch części

  1. Identyfikacji potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz zdiagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego w tym utworzenie Indywidualnego Planu Działania
  2. Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby.

 

– Szkolenia zawodowe

Szkolenia z zakresu nabywania nowych, podwyższania lub uzupełniania kwalifikacji zakończone egzaminem. Szkolenia będą dopasowane pod Indywidualne Plany Działań przygotowane razem z doradcą zawodowym.

 

– Staże zawodowe

5- miesięczne staże zawodowe

stypendium stażowe 1000zł/miesiąc

opłacone badania lekarskie

ubezpieczenie NNW

 

Za udział w szkoleniach i stażach zawodowych uczestnikom będzie wypłacane stypendium szkoleniowe i stażowe.

Wszystkie kursy i szkolenia zakończą się egzaminem wewnętrznym. Dla najlepszych stażystów gwarancja zatrudnienia po udziale w projekcie.

 

Str. www organizatora: http://www.lepszejutro.wirpe.pl/