Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach realizowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Nowoczesna gospodarka.

Celem szczegółowym Działania 1.2 jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.

Terminy:

Nabór rozpoczyna się 28.04.2017 do 22.06.2017

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

80%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów:

293 022 210,21 PLN

 

Źródło: https://scp-slask.pl/lsi/nabor/202; http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/12-badania-rozwoj-i-innowacje-w-przedsiebiorstwach-1/