Art. 19 a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 t.j. ze zm.) umożliwia organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 Ustawy ubieganie się o dotację na realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym  lub regionalnym poza trybem otwartego konkursu ofert.

W oparciu o wyżej wskazaną procedurę do Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój 6.04.2017 r. wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Z Parkinsonem – silniejsi razem”. Oferta została złożona przez Jastrzębskie Stowarzyszenie Parkinsonowskie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 1-3, 44-335 Jastrzębie-Zdrój.

Każdy w terminie 7 dni od dnia upublicznienia ofert tj. od 14.04.2017 r. może zgłaszać uwagi na załączonym poniżej formularzu do Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki – Referat Organizacji Pozarządowych, Kancelaria Urzędu Miasta Jastrzębie-Zdrój, Al. Piłsudskiego 60, pok. 020 A, bądź drogą elektroniczną na adres: organizacje@um.jastrzebie.pl.

Formularz_uwag

Oferta

Protokół