Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach rozpoczął nabór do projektu pozakonkursowego pn. Praca z EURSem – Twoim sukcesem!

Projekt współfinansowany jest ze środków UE (Europejski Funduszu Społeczny (Oś Priorytetowa VII. Regionalny rynek pracy, Działanie 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.4. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe EURES).

 

Celem projektu jest pobudzenie aktywności zawodowej w aspekcie pracy za granicą 56 osób z terenu woj. Śląskiego pozostających bez zatrudnienia poprzez udzielenie wsparcia:

  • diagnostycznego (poradnictwo zawodowe),
  • szkoleniowo-doradczego (grupowe usługi doradcze – warsztaty tematyczne, szkolenia zawodowe, kursy języka obcego, szkolenia zawodowe),
  • finansowego (ryczałt na przejazd oraz dodatek relokacyjny na zakwaterowanie w związku z podjęciem pracy za granicą),

Dla kogo:

 

Osoby bezrobotne, powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), zamieszkujące teren województwa śląskiego należące co najmniej do jednej z grup:  – osoby powyżej 50 roku życia, – kobiety, – osoby z niepełnosprawnościami, – osoby długotrwale bezrobotne, – osoby o niskich kwalifikacjach. 2. Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie powiatów przygranicznych województwa śląskiego: powiat – miasto: Jastrzębie Zdrój oraz powiaty ziemskie: żywiecki, cieszyński, wodzisławski, raciborski (50 osób – przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców).

 

Na co?

Warsztaty tematyczne związane z podejmowaniem zatrudnienia za granicą (w wybranych krajach UE/EOG i/lub Szwajcarii). 2. Szkolenia zawodowe. 3. Kursy języka obcego (angielski, niemiecki, francuski). 4. Kursy komputerowe. 5. Międzynarodowe pośrednictwo pracy. 6. Spotkania z przedstawicielami pracodawców zagranicznych. 7. Tłumaczenie dokumentów aplikacyjnych na język obcy (angielski, niemiecki). 8. Wsparcie finansowe w związku z podjęciem pracy za granicą. 9. Warsztaty dla przedstawicieli przedsiębiorców i pracodawców prowadzących działalność gospodarczą na terenie powiatów przygranicznych woj. śląskiego w zakresie pozyskiwania pracowników z innych krajów UE/EOG i/lub Szwajcarii.

Termin realizacji projektu od 01.03.2017 do 28.02.2018

 

http://wupkatowice.praca.gov.pl/-/4573775-rusza-nabor-do-nowego-projektu