Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.02.00-IZ.00-00-001/17 na projekty mobilności ponadnarodowej dla osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

 • instytucje rynku pracy
 • instytucje pomocy i integracji społecznej
 • szkoły i placówki systemu oświaty
 • uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym
 • przedsiębiorstwa
 • partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER
 • organizacje pozarządowe
 • podmioty ekonomii społecznej
 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne
 • administracja publiczna, w tym urzędy administracji publicznej i jednostki przez nie nadzorowane lub im podległe
 • federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej
 • jednostki naukowe, w tym instytuty badawcze.

Programy mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób w wieku 18 – 35 lat, należących do grupy NEET (osoby niezatrudnione, nie uczestniczące w edukacji lub szkoleniu – ang. not in employment, education or training).

Projekty w ramach konkursu obejmują 4 etapy:

 1. rekrutacja uczestników, w tym potwierdzenie możliwości udziału przez daną osobę w programie mobilności ponadnarodowej;
 2. przygotowanie (motywacyjne, językowe oraz kulturowe) uczestników do mobilności;
 3. pobyt uczestników za granicą  obejmujący działania dostosowane do potrzeb uczestników projektu, mające na celu zdobycie doświadczeń zawodowych oraz wzmocnienie kompetencji kluczowych;

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

97%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Alokacja na konkurs wynosi 56 557 800 PLN

 

REGULAMIN: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/36189/Regulamin_konkursu_IdA2_FINAL.pdf