Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Działania 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych.

Planowana data naboru: od 30.04.2017do 31.05.2017

Termin rozstrzygnięcia konkursu:

Listopad 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

O dofinansowanie mogą się starać:

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– Organizacje pozarządowe;

– Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wyposażenie jednostek ochotniczej straży pożarnej w sprzęt niezbędny do przeciwdziałania i usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Kryteria wyboru projektów:

Instytucja Organizująca Konkurs dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 112/168/V/2017 z dnia 23 stycznia 2017 roku, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

Finanse

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalnie 85%

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

2 157 400 PLN tj. 500 000 EUR