Ministerstwo Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2017 roku. Na realizację zadań przeznaczono kwotę: 401 800,00 zł.


 

Zadania zgłaszane do realizacji przez organizacje pozarządowe powinny zawierać się w okresie od 1 lipca do 1 grudnia 2017 r.

Oferenci mogą zgłaszać swoje oferty w ramach następujących obszarów:

  1. Akcja edukacyjna i informacyjna dotycząca obecności alergenów w żywności oraz zagrożeń z tym związanych – 50 000,00 zł.
  2. Program edukacyjny mający na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie zagrożeń wynikających z niewłaściwego stosowania, nadużywania produktów leczniczych dostępnych bez recepty (OTC) i suplementów diety oraz ich interakcji z innymi lekami – 70 000,00 zł.
  3. Program edukacyjny skierowany do osób z cukrzycą mający na celu zwiększenie świadomości żywieniowej tych chorych, połączony z nauką samokontroli, umiejętnością podawania insuliny oraz samoobserwacji i profilaktyki powikłań cukrzycy – 200 000,00 zł.
  4. Program informacyjno-edukacyjny na temat choroby Alzheimera dla osób chorych i ich opiekunów – 81 800,00 zł.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zamkniętych kopertach w nieprzekraczalnym terminie do 4 maja 2017 r. na adres:

Ministerstwo Zdrowia, Departament Zdrowia Publicznego

Miodowa 15, 00-952 Warszawa

z dopiskiem na kopercie „Organizacje pozarządowe – postępowanie uzupełniające (należy podać numer i nazwę Programu)”.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/uzupelniajacy-konkurs-ofert-na-wybor-realizatorow-zadan-z-zakresu-zdrowia-publicznego-w-ramach-programu-wspolpracy-ministerstwa-zdrowia-z-organizacjami-pozarzadowymi-w-2017-roku/