Kontrole Straży Miejskiej pod kątem spalania odpadów w instalacjach grzewczych.

Temperatury zmuszające użytkowników posesji do indywidualnego ogrzewania domostw powoli mijają. Jak wielokrotnie można było usłyszeć w okresie zimowo-wiosennym, właśnie „niska emisja”, czyli spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w gospodarstwach domowych były główną przyczyną zanieczyszczenia powietrza. Sytuację dodatkowo pogarszało spalanie złej jakości węgla w urządzeniach nie spełniających norm emisji spalin.

Od początku sezonu grzewczego strażnicy miejscy reagują na wszelkie zgłoszenia, dotyczące wątpliwości, co do jakości stosowanych paliw w najbliższym sąsiedztwie. Każda informacja dotycząca spalania odpadów czy nieprawidłowo prowadzonej gospodarki odpadami, jest sprawdzana i weryfikowana przez funkcjonariuszy.

W bieżącym roku, do 26 kwietnia mundurowi wykonali 73 kontrole palenisk.  W 4 przypadkach strażnicy naocznie ujawnili spalanie odpadów, poprano też 9 próbek popiołu w celu przeprowadzenia badania laboratoryjnego. Pobrane z kotła próbki trafiły do specjalistycznego laboratorium pomiarowo-badawczego. Przeprowadzone szczegółowe ekspertyzy dostarczonego materiału w 5 przypadkach ujawniły spalanie takich odpadów jak np. tworzywa sztuczne, farby, kolorowe gazety, tkaniny, gumy i elementy PCV. W związku z tym uzyskano wyraźnie przekroczenie pierwiastków, min.: cynku, kadmu, chloru czy tytanu. Również na podstawie badania morfologicznego można było stwierdzić obecność różnych niespalonych elementów, będących pozostałością po materiale użytym do palenia w piecu. W sumie strażnicy nałożyli 8 mandatów karnych i skierowali 1 wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Grzywna za spalanie odpadów nałożona w drodze mandatu karnego przez funkcjonariusza Straży Miejskiej może wynieść 500 zł. Jeśli sprawa trafi do Sądu Rejonowego, kwota grzywny może wzrosnąć nawet do  5000 zł.

Przypominamy, iż sprawę dotyczącą prawa do wejścia na teren nieruchomości oraz do kotłowni w celu przeprowadzenia kontroli reguluje art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Strażnik dokonuje kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

Podczas wykonywania kontroli funkcjonariusz Straży Miejskiej ma prawo do wstępu wraz z niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości na których prowadzona jest działalność gospodarcza przez całą dobę, a w godzinach od 6:00 do 22:00 na pozostałe.

Strażnik może przeprowadzić badania, bądź wykonać inne, niezbędne czynności kontrolne.
Może również żądać pisemnych lub ustnych informacji oraz wezwać i przesłuchać osoby w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. Funkcjonariusz ma prawo żądać okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli.

Utrudnianie lub uniemożliwienie wykonania strażnikowi kontroli jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 § 1 Kodeksu karnego).

6 7