Minister Sportu i Turystyki zaprasza do składania wniosków w ramach „Programu dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 roku”.

Do udziału w naborze uprawnione są organizacje o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu oraz ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 października 2017 r. Wnioski można dostarczyć osobiście lub przesłać na adres siedziby MSiT. Koperta z wnioskiem powinna być opatrzona nazwą i adresem Wnioskodawcy oraz adnotacją: DSW – Wniosek w ramach „Programu dofinansowania zadań, związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 roku”

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki: https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-mlodziezowy/2017-rok/2000,Program-dofinansowania-zadan-zwiazanych-z-organizowaniem-i-prowadzeniem-dzialaln.html