Trwa nabór wniosków do konkursu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na wsparcie realizacji zadania: Organizacja ogólnopolskich/ ponadregionalnych szkoleń dla osób pracujących z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.

Adresatami oferty są wychowawcy świetlic socjoterapeutycznych, opiekuńczo-wychowawczych oraz osoby prowadzące zajęcia socjoterapeutyczne lub przygotowujące się do tego. Docelowo szkoleniem zostanie objętych 65 uczestników. W ramach niego zostanie przeprowadzonych 120 godzin dydaktycznych.

Do udziału w konkursie uprawnione są podmioty, których cele statutowe zawierają zadania z zakresu zdrowia publicznego. Oferent musi także mieć uprawnienia placówki doskonalenia nauczycieli.

Oferty należy składać do 8 maja 2017 r. Wypełnione oferty należy wysłać na adres: Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Al. Jerozolimskie 155, 02‑326 Warszawa

Więcej informacji na stronie PARPA: http://parpabip.pl/index.php?id=166,0,0,0,0,24