Pilotażowy program „Praca-integracja” zatwierdzony uchwałą nr 13/2016 Rady Nadzorczej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z dnia 8 grudnia 2016 r. Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy.

Cel programu będzie realizowany poprzez udzielenie dofinansowania organizacji pozarządowej (Oferentowi NGO)  na zrekrutowanie, zatrudnienie u wskazanego pracodawcy oraz wsparcie w trakcie zatrudnienia pracowników z niepełnosprawnościami.

Program realizowany jest trzyetapowo:

 • pierwszy etap polega na pozyskaniu pracodawców, u których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%, którzy zgłoszą do PFRON gotowość zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych na okres nie krótszy niż 18 miesięcy w liczbie co najmniej 25 etatów (w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy);
 • drugi etap polega na wybraniu – w drodze otwartego konkursu ofert – organizacji pozarządowej (Oferenta NGO), której finalnym efektem działań ma być zatrudnienie osoby niepełnosprawnej przez  wskazanego pracodawcę;
 • trzeci etap – polegać będzie na przeprowadzeniu konkursów, w celu nagradzania przez PFRON pracodawców, którzy zatrudnią największą liczbę niepełnosprawnych pracowników.

W Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON www.pfron.org.pl zostaną zamieszczone odpowiednio ogłoszenia o:

– naborze ofert potencjalnych pracodawców osób niepełnosprawnych (Oferentów),

– konkursach dla organizacji pozarządowych (Oferentów NGO),

– konkursach dla wyjątkowych pracodawców.

 1. Kto może otrzymać dofinansowanie z PFRON

Dofinansowanie PFRON na działania, których efektem będzie zatrudnienie osób niepełnosprawnych, mogą otrzymać organizacje pozarządowe (Oferenci NGO), które spełnią warunki uczestnictwa w programie oraz warunki określone w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Kto będzie mógł otrzymać pomoc w ramach programu

Adresatami programu są osoby niepełnosprawne pozostające bez zatrudnienia, z orzeczonym stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym), zgłaszające gotowość do zatrudnienia, na rzecz których prowadzone będą działania aktywizacyjne przez organizacje pozarządową (Oferenta NGO) w ramach programu.

 • Jakie działania będzie można prowadzić na rzecz osób niepełnosprawnych

Dofinansowaniem PFRON mogą być objęte koszty ponoszone przez organizację pozarządową (Oferenta NGO) dotyczące:

 • rekrutacji i rozpoznania potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
 • uzyskania przez osobę niepełnosprawną pożądanych kwalifikacji/umiejętności zawodowych oraz pracowniczych,
 • zniwelowania barier uniemożliwiających podjęcie zatrudnienia u potencjalnego pracodawcy (w tym m.in.: zakup sprzętów i urządzeń technicznych, zatrudnienia asystenta lub trenera pracy, dojazdów do pracy),
 • dodatku motywacyjnego rekompensującego podwyższone koszty związane z podjęciem aktywności zawodowej osoby niepełnosprawnej,
 • wykorzystania innowacyjnych metod pracy, mających na celu utrzymanie osoby niepełnosprawnej w zatrudnieniu.

UWAGA!

Wsparcie będzie udzielane osobie niepełnosprawnej przez organizację pozarządową (Oferenta NGO) na podstawie Indywidualnego Budżetu Osoby Niepełnosprawnej.

 1. Zasady składania wniosków i rozpatrywania wniosków

Tryb realizacji programu – zgłaszanie ofert przez potencjalnych pracodawców:

 1. PFRON każdego roku realizacji programu zaprasza przedsiębiorstwa – potencjalnych pracodawców, do składania ofert zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach programu.
 2. Formularz oferty stanowi załącznik do ogłoszenia o naborze ofert potencjalnych pracodawców osób niepełnosprawnych (Oferentów).
 3. Oferta składana jest w Biurze PFRON. Weryfikacja formalna oferty przeprowadzana
  jest w terminie do 10 dni roboczych, licząc od daty złożenia oferty.

Ofertę zatrudnienia osób niepełnosprawnych adresowaną do Zarządu PFRON należy złożyć w siedzibie Biura PFRON lub wysłać na poniższy adres:

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Al. Jana Pawła II Nr 13

00-828 Warszawa

z dopiskiem: Oferta zatrudnienia osób niepełnosprawnych w ramach PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „PRACA – INTEGRACJA”.

 1. Za datę złożenia oferty uważa się datę jej wpłynięcia do Biura PFRON, a w przypadku ofert składanych drogą pocztową, datę stempla pocztowego.
 2. Rozpatrzenie oferty nie podlega przepisom kodeksu postępowania administracyjnego.
 3. Decyzję o przyjęciu oferty do realizacji podejmuje Zarząd PFRON.
 4. Z wybranymi przez Zarząd PFRON potencjalnymi pracodawcami zawierane będą porozumienia w sprawie współpracy przy realizacji programu w zakresie zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Tryb realizacji programu – konkurs dla organizacji pozarządowych:

Do obsługi konkretnego pracodawcy wyłoniona zostanie w trybie konkursowym jedna organizacja pozarządowa (Oferent NGO), z którą PFRON podpisze umowę powierzenia realizacji zadania publicznego.

Umowa powierzenia realizacji zadania publicznego z Oferentem NGO będzie realizowana
i rozliczana w Oddziałach PFRON.

Ważne   W ogłoszeniu o konkursie dla organizacji pozarządowych zostaną umieszczone dodatkowo informacje dotyczące między innymi: ewentualnego wymaganego wkładu własnego, warunków realizacji oferty, limitów kosztów kwalifikowalnych, maksymalnej kwoty dofinansowania na realizację konkretnej oferty, kryteriów udziału w konkursie, preferencji stosowanych przy wyborze ofert (m.in.: doświadczenia w skutecznym zatrudnianiu osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy).

Decyzje finansowe PFRON

Decyzję w sprawie przyznania dofinansowania organizacji pozarządowej i jego wysokości podejmuje Zarząd PFRON na podstawie stanowiska komisji.

Wyniki konkursu ogłasza się niezwłocznie po podjęciu decyzji w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie PFRON oraz na stronie internetowej PFRON.