Zgodnie ze zmianami, które zostały wprowadzone w ustawie o działalności pożytku publicznego w sierpniu 2015 roku, fundacje ze statusem organizacji pożytku nie mają już obowiązku dostarczania sprawozdania z działalności do ministra je nadzorującego.

W świetle tej zmiany fundacja OPP dostarcza tylko 1 sprawozdanie merytoryczne, które następnie zamieszcza w Internetowej Bazie Sprawozdań Organizacji Pożytku Publicznego na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Należy pamiętać, że powyższa sytuacja nie dotyczy pozostałych fundacji, które są zobowiązane do terminowego dostarczania obydwu sprawozdań do właściwych Ministrów.

W zależności od wysokości przychodów, fundacja jest zobowiązana do przygotowania:

  • sprawozdania podstawowego – dla organizacji o przychodach powyżej 100 tys. zł,
  • sprawozdanie uproszczone – dla organizacji o przychodzie do 100 tys. zł.

Fundacje, których rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym, mają czas na publikację sprawozdania merytorycznego w terminie do 15 lipca, w przypadku gdy organizacja ma inny system, termin publikacji upływa 30 listopada roku następującego po roku, za które jest składane.