Można ubiegać się o dotację w trybie „małego granta”

Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój informuje, że w budżetach Wydziałów pozostały środki finansowe przeznaczone na realizację zadań w trybie art. 19 a Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie tzw. „małe granty”.

Można ubiegać się o realizację zadań w następujących dziedzinach:

▪ edukacja – kwota do wykorzystania: 5 000,00 zł,

▪ ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego – kwota do wykorzystania: 10 992,00 zł,

ochrona i promocja zdrowia – kwota do wykorzystania: 1 470,00 zł.

Do złożenia ofert uprawnione są podmioty prowadzące działania statutowe w powyższych dziedzinach m.in.:

  1. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
  2. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  3. spółdzielnie socjalne,
  4. spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.2016.176 t.j. ze zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodów na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

 

Zapraszamy do składania ofert.