Sesja absolutoryjna

W czwartek, 25 maja odbędzie się XII sesja zwyczajna Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 13.00.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie XII sesji zwyczajnej Rady Miasta, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wybór Komisji uchwał i wniosków.
 3. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Miasta.
 4. Zgłaszanie interpelacji.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta.
 6. Informacja Prezydenta Miasta.
 7. Sprawozdanie Prezydenta Miasta z realizacji uchwał Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój podjętych w I kwartale 2017r. oraz aktów prawa miejscowego.

 

 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 rok – absolutorium

 

– sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu miasta za 2016 rok,

– sprawozdanie finansowe miasta,

– informacja o stanie mienia komunalnego miasta,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego,

– referat Komisji Skarbu,

– stanowisko Komisji Rewizyjnej,

– opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój,

– wystąpienia klubowe,

– dyskusja,

– podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2016 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta za 2016 rok,

– podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój.

 

 1. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących zgodnie z wykazem.
 2. Zatwierdzenie wniosków Komisji Rady Miasta.
 3. Sprawozdania z działalności Komisji Rady Miasta za 2016 rok:

–  Rewizyjnej,

– ds. Skarg, Wniosków i Petycji.

  1. Wolne głosy i wnioski.
  2. Zakończenie obrad sesji.